Taimekaitsevahendi IDTaimekaitsevahendi nimiTaimekaitsevahendi liikTaimekaitsevahendi alamliikPreparatiivne vormLoa valdajaLoa valdaja aadressOn keemilineRegistreerimise numberRegistreerimise kuupäevTurulelaskmise loa lõpptähtaegMüüdav tunnistusegaOhutuslaused hoiatuslausedRiskilaused ohulausedOhtlikkuse kategooriaOhumärgid piktogrammid ja tunnussõnaOhtlikud ained etiketilTaimekaitsevahendi tootja aadressTaimekaitsevahendi pakendajaPakendi suurusVabamüügis olevad pakendidEL kombineeritud nomenklatuur
0
659
Arion+ tigude graanulid
Molluskitsiid
Graanulid (kasutusvalmis sööt)
ADAMA REGISTRATIONS B.V.
P.O. Box 355, 3830 AK Leusden, The Netherlands
True
659
2017-02-15
2022-05-31
True
SPr1 Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu.;SPe6 Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;P235+P410 Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest. ;P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.;P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pekend või etikett.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Klassifikatsioon puudub
Puudub
metaldehüüd
Via Colombo 7/7A, IT-30030 Vigonovo (VE), Italy
Kollant S.r.l.
5 kg konteiner, 15 kg konteiner, 20 kg konteiner, 25 kg konteiner
250 g - 500 g karp, 750 g pudel, 1 kg kott
38089990
1
306
Bell
Fungitsiid
Suspensioonikontsentraat
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, København V, Denmark
True
306
2009-12-10
2020-04-30
True
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;P405 Hoida luku taga. ;P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. ;P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. ;P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja nägu.;P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.;SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime;H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet;H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe;H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust
Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 3;Reproduktiivtoksilisus - Repr. 2;Kantserogeensus - Carc. 2;Raske silmakahjustus/silmade ärritus - Eye Irrit. 2
GHS08;GHS07;Hoiatus
boskaliid; epoksikonasool; rasvalkoholi alkoksülaat; C8 alküülglükosiid; 1,2-bensisotiasoliin-3-oon
D-67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division, P.O. Box 120, D-67114 Limburgerhof, Germany.
BASF SE
0.15 l, 0.25 l, 0.5 l, 1 l, 3 l, 3+3 l konteiner, 4+2 l konteiner, 5 l, 10 l
38089290
2
529
Winby
Fungitsiid
Suspensioonikontsentraat
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – Box 9, B-1831 Diegem, Belgium
True
529
2014-07-11
2020-02-28
True
SPe3 Veeorganismide / mittesihtmärktaimede / mittesihtmärklülijalgsete / putukate kaitsmiseks peab mittepõllumajandusliku maa / pinnaveekogude vahele jätma (täpsustada vahemaa) puhvervööndi, kuhu ei pihustata vahendit.;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. ;P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. ;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. ;P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.;P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist;H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;H361d Arvatavasti kahjustab loodet;H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Acute 1;Reproduktiivtoksilisus - Repr. 2;Hingamisteede/naha sensibiliseerimine - Skin Sens. 1
GHS09;GHS08;GHS07;Hoiatus
fluasinaam
Pegasuspark, De Kleetlaan 12 b, Box 9, 1831 Diegem, Belgium.
1 l PET pudel, 5 l HDPE konteiner, 10 l HDPE konteiner, 20 l HDPE konteiner
38089290
3
302
Vertimec 018 EC
Insektitsiid;Akaritsiid
Emulsioonikontsentraat
SYNGENTA POLSKA SP. Z.O.O.
Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
True
302
2009-12-10
2020-04-30
True
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;P405 Hoida luku taga. ;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P330 Loputada suud;P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. ;P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.;SPe8 Mesilastele ohtlik. Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllukultuuride õitsemise ajal. Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste aktiivse lendluse ajal.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel;H361 Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet;H302 Allaneelamisel kahjulik
Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Acute 1;Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude - STOT RE 2;Reproduktiivtoksilisus - Repr. 2;Äge mürgisus - Acute Tox. 4
GHS09;GHS08;GHS07;Hoiatus
Abamektiin ja tsükloheksanool
4002 Basel, Switzerland
Syngenta Crop Protection AG
0,25 l, 1 l, 5 l
38089190
4
495
Trico
Repellent
Emulsioon, õli vees
KWIZDA AGRO GMBH
Universitätsring 6, 1010 Vienna, Austria
False
495
2013-01-30
2020-03-01
True
P280 Kanda kaitsekindaid.;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. ;P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. ;P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.;P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pekend või etikett.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;EUH208 Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Klassifikatsioon puudub
Puudub
Werk Leobendorf, B6 Laaer Bundestrasse, Kwizda Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria
Kwizda Agro GmbH
5 l, 10 l
38089990
5
496
Trico Garden
Repellent
Emulsioon, õli vees
KWIZDA AGRO GMBH
Universitätsring 6, 1010 Vienna, Austria
False
496
2013-01-30
2020-08-31
True
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. ;P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. ;P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.;P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pekend või etikett.;P280 Kanda kaitsekindaid.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;EUH208 Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Klassifikatsioon puudub
Puudub
Universitätsring 6, A-1010 Vienna, Austria
Kwizda Agro GmbH
0.25 l PET pudel, 0.5 l PET pudel, 1.0 l PET pudel
38089990
6
317
Allegro Super
Fungitsiid
Suspoemulsioon
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, København V, Denmark
True
317
2009-12-10
2022-12-31
True
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. ;P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ;P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. ;P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. ;P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P405 Hoida luku taga. ;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 15 m pinnaveekogudest.;P261 Vältida auru sissehingamist.
H315 Põhjustab nahaärritust;H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni;H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust;H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe;H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust;H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Nahasöövitus/-ärritus - Skin Irrit. 2;Hingamisteede/naha sensibiliseerimine - Skin Sens. 1;Raske silmakahjustus/silmade ärritus - Eye Irrit. 2;Kantserogeensus - Carc. 2;Reproduktiivtoksilisus - Repr. 1B;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Acute 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 1
GHS07;GHS08;GHS09;Ettevaatust
Toode sisaldab ohtlikke aineid epoksikonasool, fenpropimorf ja metüülkresoksiim.
D-67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division, P.O. Box 120, D-67114 Limburgerhof, Germany.
BASF SE
0.15 l, 0.25 l, 0.5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l
38089260
7
350
Swing Gold
Fungitsiid
Suspensioonikontsentraat
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, København V, Denmark
True
350
2009-12-10
2020-04-30
True
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. ;P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. ;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. ;P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. ;P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. ;P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. ;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P405 Hoida luku taga. ;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 25 m pinnaveekogudest.;P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
H302 Allaneelamisel kahjulik;H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni;H332 Sissehingamisel kahjulik;H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe;H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet;H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Äge mürgisus - Acute Tox. 4;Hingamisteede/naha sensibiliseerimine - Skin Sens. 1;Kantserogeensus - Carc. 2;Reproduktiivtoksilisus - Repr. 2;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Acute 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 1
GHS07;GHS08;GHS09;Hoiatus
Toode sisaldab ohtlikke aineid dimoksüstrobiin, epoksikonasool, naftalahus, etoksülaadi rasvalkoholi ja 1,2-bensisodiasoliin-3-one, mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
67056 Ludwigshafen, Crop Protection Division, P.O. Box 120, 67114 Limburgerhof, Germany.
BASF SE
0.15 l, 0.25 l, 0.5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
38089290
8
115
Focus Ultra
Herbitsiid
Emulsioonikontsentraat
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, København V, Denmark
True
115
2005-10-18
2022-05-31
True
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja nägu.;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ;P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. ;P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ;P331 MITTE kutsuda esile oksendamist. ;P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. ;P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav;H315 Põhjustab nahaärritust;H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust;H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust;H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Hingamiskahjustused - Asp. Tox. 1;Nahasöövitus/-ärritus - Skin Irrit. 2;Raske silmakahjustus/silmade ärritus - Eye Irrit. 2;Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude - STOT SE 3;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 2
GHS07;GHS08;GHS09;Ettevaatust
Sisaldab ohtlikke aineid: tsükloksüdiim, lahustibensiin
D-67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division, P.O. Box 120, 67114 Limburgerhof, Germany
BASF SE
0.15 l, 0.25 l, 0.5 l ja 1 l HDPE pudelid; 1 l HDPE ökopudel; 3 l, 5 l ja 10 l HPDE konteiner; 5 l ja 10 l HDPE ökokonteiner
38089327
9
00720
AZOSHY
Fungitsiid
Suspensioonikontsentraat
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia
True
00720
2018-08-21
2022-12-31
True
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.;P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.;P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.;P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.;H332 Sissehingamisel kahjulik
Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Acute 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 1;Äge mürgisus - Acute Tox. 4
GHS09;GHS07;Hoiatus
Asoksüstrobiin, etoksüleeritud alkoholid (C16-C18)
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, India.
Sharda Cropchem Ltd.
1 l kuni 10 l PET pudelid/kanistrid, 1 l kuni 20 l HDPE pudelid/kanistrid
38089290
10
00686
Rapsan Plus
Herbitsiid
Suspensioonikontsentraat
GLOBACHEM N.V.
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden
True
00686
2018-01-10
2022-07-31
True
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. ;SPe1 Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab metasakloori, rohkem kui 1 kg metasakloori hektari kohta samal põllul kolme aasta jooksul.;SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit pinnaveekogust. Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit põllumajanduses mittekasutatavast maast.;P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. ;P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni;H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe;H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Hingamisteede/naha sensibiliseerimine - Skin Sens. 1;Kantserogeensus - Carc. 2;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Acute 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 1
GHS07;GHS08;GHS09;Hoiatus
Metasakloor
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgium
Globachem N.V.
1 l HDPE pudel, 2 l HDPE kanister, 3 l HDPE kanister, 5 l HDPE kanister, 10 l HDPE kanister, 20 l HDPE kanister
38089315
11
519
Butisan Kombi
Herbitsiid
Emulsioonikontsentraat
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, København V, Denmark
True
519
2014-04-10
2020-07-31
True
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.;P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja nägu.;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ;P331 MITTE kutsuda esile oksendamist. ;P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. ;P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. ;P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. ;P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. ;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P405 Hoida luku taga. ;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;SPe1 Põhjavee kaitsmiseks mitte pritsida nikosulfurooni sisaldavate toodetega rohkem kui 1 kord 2 aasta jooksul.;SPe3 Veeorganismide / mittesihtmärktaimede / mittesihtmärklülijalgsete / putukate kaitsmiseks peab mittepõllumajandusliku maa / pinnaveekogude vahele jätma (täpsustada vahemaa) puhvervööndi, kuhu ei pihustata vahendit.;P261 Vältida auru sissehingamist.;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SPe1 Põhjavee/mullaorganismide kaitseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab metasakloori ja dimetenamiid-P rohkem kui üks pritsimiskord igal kolmandal aastal;SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.;SPe3 Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast
H302 Allaneelamisel kahjulik;H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav;H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni;H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust;H332 Sissehingamisel kahjulik;H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe;H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Äge mürgisus - Acute Tox. 4;Hingamisteede/naha sensibiliseerimine - Skin Sens. 1;Raske silmakahjustus/silmade ärritus - Eye Irrit. 2;Kantserogeensus - Carc. 2;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Acute 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 1;Hingamiskahjustused - Asp. Tox. 1
GHS07;GHS08;GHS09;Ettevaatust
sisaldab ohtlikke aineid metasakloor, dimetenamiid-P, bensüülalkohol, naftalahusti, kaltsiumdodeküülbenseensulfonaat
67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division, P.O. Box 120, 67114 Limburgerhof, Germany
BASF SE
0.15 l, 0.25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
38089315
12
501
Caryx
Kasvuregulaator;Fungitsiid
Vesilahus/Vees lahustuv kontsentraat
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, København V, Denmark
True
501
2013-09-11
2020-02-28
True
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pekend või etikett.;P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.;P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.;P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. ;P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja nägu.;P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. ;P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. ;P272 Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia. ;P273 Vältida sattumist keskkonda. ;P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.;P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ;P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. ;P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.;P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ;P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. ;P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.;P321 Nõuab eriravi (vt Esmaabi käesoleval etiketil).;P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. ;P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. ;P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. ;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P330 Loputada suud;SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m pinnaveekogudest.
H302 Allaneelamisel kahjulik;H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni;H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi;H332 Sissehingamisel kahjulik;H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime;EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Äge mürgisus - Acute Tox. 4;Hingamisteede/naha sensibiliseerimine - Skin Sens. 1;Raske silmakahjustus/silmade ärritus - Eye Dam. 1;Ohtlik vesikeskkonnale - Aquatic Chronic 2
GHS05;GHS07;GHS09;Ettevaatust
67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division, P.O. Box 120, 67114 Limburgerhof, Germany.
BASF SE
0.15 l, 0.25 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l
38089390
13
619
Cervacol Extra
Repellent
Pasta
CHEMINOVA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
Stader Elbstraße 26-28, DE-21683 Stade, Germany
False
619
2016-06-13
2020-12-31
True
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pekend või etikett.;P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.;P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).;P280 Kanda kaitsekindaid.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit;EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Klassifikatsioon puudub
Puudub
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Stader Elbstraße 26-28, DE-21683 Stade, Germany
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
1 kg (PE) ämber; 3x5 kg kotti 15 kg (PP) ämbris
38089990
14
00734
TRIANUM-P
Fungitsiid
Vees dispergeeruvad graanulid
KOPPERT B.V.
Veilingweg 14, 2651 BE, Berkel en Rodenrijs, the Netherlands
False
00734
2018-10-15
2020-04-30
True
P280 Kanda kaitsekindaid.;P284 Kanda hingamisteede kaitsevahendeid. ;SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Klassifikatsioon puudub
Veilingweg 14, 2651 BE, Berkel en Rodenrijs, the Netherlands
Koppert B.V.
250 g ja 500 g alumiiniumfooliumist kotid pappkarbis
38089290